วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๔ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรท์ รสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๑๐-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๓) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๒๓) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อสารส้มชนิดก้อนใสขนาดถุงละ ๓๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laser โดยวิธีเฉพาะเจาะจง