องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
สำนักปลัด
นางสาวสุรีพร  ภูห้องเพชร


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายทวีศักดิ์  ไกวาสัง


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สิบเอกเฉลิมพล  คุณาเมือง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสายทอง หารฟ้าเลื่อน นางธิดารัตน์ ภูเพ็งใจ นางสาวรัชนีย์ ภูขะมา
นักจัดการทั่วไป ชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการนางยุภาวดี ภูผาหลวง นางสาวกษมา  ปะนะมัง จ่าเอกฐิติพงษ์  หงษ์คำ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันฯนางสุรีพร ขันธมูล


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวปริศนา  ทองดอนบม
นายนิรุช  หมั่นสระเกษ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางเสถียร ทองน้อย
นายธงศักดิ์ อินทะพรม นายคมกริช  กำเนิดพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายสมาน  เทียบมาก
นางรัตณาวัลย์  อินอุ่นโชติ

พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป

นายกิตติ  ภูคงสี

นายทรงพล  แสงเขียว
จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาบริการ


นายวุฒิชัย  วิรุฬพัฒน์

จ้างเหมาบริการ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign