องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
กองคลัง
นางคมคิด  ภูอาภรณ์


ผู้อำนวยการกองคลัง


นางดวงเนตร ภูอากาศ นางรัดตนันต์ ภูสำรอง
นางสาวธนภัสรา  พลขันธ์
นักวิชาการเงินฯ ชำนาญการ
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานนางอนงค์  ภูระบัตร นายมนตรี  ผจงศิลป์
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินฯ ชำนาญงาน


นางสาวอุไรรัตน์ ภูด่านงัว นางสาววรรณวิภา บางสำรวจ นางสาวจันทร์สุดา  ภูอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวรำไพ  หาญโงน
จ้างเหมาบริการ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign