องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางกานดา  วิไลสิทธิ์


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวสุจิตตรา  กิ่งผา นายปิยะรัตน์  ภูกันดาร
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางขวัญเมือง  พิมพาคำ นางดวงใจ  สะโนนอก นางมยุวรรณ์  มาตรบรรเทา
คุณครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก คุณครูผู้ดูแลเด็กนางวรรณิภา  ชำนาญพล นางมะลัย  ภูแล่นนา
นางจันมณี  เชาว์พานิช
คุณครูผู้ดูแลเด็ก คุณครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็กนางอรอนงค์  จ่าไธสงค์ นางกุลสินี  ภูแล่นนา
คุณครูผู้ดูแลเด็ก คุณครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภิรม  ภูด่านงัว
นางสาวดวงหทัย  ฆารผุด
จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign