องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า
“เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาบุคลากร พัฒนางาน ประสานความร่วมมือ มุ่งสู่ประโยชน์ของประชาชนด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบ”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน คสล./ ถนนลาดยาง /ถนนดินลูกรัง ในหมู่บ้าน/ชุมชน
2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ
3. สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพของประชาชน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาความรู้ ความสามารถของประชาชน
5. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคติดต่อ
6. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
7. ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคม ครอบครัว ให้อบอุ่น เอื้ออาทรและช่วยเหลือกัน
8. ส่งเสริมกลุ่มพลังแผ่นดินสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
9. ดำเนินการพัฒนากลุ่มกองทุนในชุมชนให้เข้มแข็ง บริหารจัดการพึ่งตนเองได้
10. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  การตรวจสอบงบประมาณที่โปร่งใส คุ้มค่าเกิดประโยชน์
และเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign