องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัตการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 5 เม.ย. 2566 ]5
2 พระราชบัญญัตการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 [ 5 เม.ย. 2566 ]4
3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุศักราช 2560 [ 18 ธ.ค. 2564 ]159
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 [ 18 ธ.ค. 2564 ]161
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 [ 18 ธ.ค. 2564 ]159
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 [ 18 ธ.ค. 2564 ]174
7 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [ 18 ธ.ค. 2564 ]163
8 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 [ 18 ธ.ค. 2564 ]161
9 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 18 ธ.ค. 2564 ]163
10 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 18 ธ.ค. 2564 ]161
11 พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 [ 18 ธ.ค. 2564 ]163
12 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562 [ 18 ธ.ค. 2564 ]160
13 ระเบียบงานสารบัญ [ 18 ธ.ค. 2564 ]169
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign