องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 มิ.ย. 2565 ]14
2 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งแรก) [ 23 มิ.ย. 2565 ]28
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 มิ.ย. 2565 ]12
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]15
5 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 [ 22 มิ.ย. 2565 ]24
6 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2538 [ 22 มิ.ย. 2565 ]13
7 พระราชบัญญติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 [ 22 มิ.ย. 2565 ]14
8 พระราชบัญญติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 [ 22 มิ.ย. 2565 ]26
9 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 [ 22 มิ.ย. 2565 ]14
10 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 [ 22 มิ.ย. 2565 ]12
11 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 22 มิ.ย. 2565 ]14
12 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 22 มิ.ย. 2565 ]24
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 22 มิ.ย. 2565 ]14
14 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 22 มิ.ย. 2565 ]14
15 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 21 มิ.ย. 2565 ]16
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign